Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 8 juni 2017 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA
 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplats i Baskarp
 4. Information från fritids- och kulturförvaltningen
 5. Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare i grundskolan
 6. Granskning av utjämning av LSS-kostnader
 7. Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2017
 8. Finanspolicy - förlängda övergångsregler
 9. Tillskjutande av medel för anläggande vägar, vatten och avlopp på Tumbäcks industriområde
 10. Kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten
 11. Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Södra Vätterbygden
 12. Årsredovisning 2016 för Mediacenter i Jönköpings län
 13. Samråd inför fastställande av budget 2018 för Mediacenter i Jönköpings län
 14. Lokal för teknikintresserade ungdomar
 15. Svar på motion om hälsans stig
 16. Svar på motion om nödsändare
 17. Svar på motion om utökning av närtrafiken
 18. Svar på enkel fråga till barn-och utbildningsnämndens ordförande
 19. Utökning av budgetberedningen och parlamentariska gruppen
 20. Avsägelser och fyllnadsval
 21. Medborgarförslag om småbåtshamn i Sjogarp
 22. Motion om en större samlingslokal
 23. Motion om garanterad plats på äldreboende för de som önskar och har fyllt 85 år
 24. Motion detaljplan/strandskydd Furusjö
 25. Motion om kött utan antibiotika till våra barn och äldre
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies